Rammus

Tê Tê Gai

Sát thương vật lý
Chịu đòn
Rừng


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Đẩy bật lại Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 564 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 8 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 310 (+33 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7.84 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 56 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.656 (+2.215 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 36 (+4.3 mỗi cấp)

Vỏ Gai

Thời gian hồi: 0
Đòn đánh của Rammus gây thêm sát thương phép, gia tăng theo Giáp.

Quả Cầu Tốc Độ

Q
Thời gian hồi: 16 / 13.5 / 11 / 8.5 / 6
Rammus cuộn tròn lại, tăng tới {{ f2 }}% Tốc độ Di chuyển trong vòng 6 giây. Khi va vào kẻ địch, nó dừng lại, gây 100/135/170/205/240 (+100% Sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh, hất lùi chúng lại, và làm chậm chúng đi 40/50/60/70/80% trong 1 giây.

Có thể tái kích hoạt để kết thúc hiệu ứng trước và Quả Cầu Tốc Độ bắt đầu hồi chiêu.
Quả Cầu Tốc Độ là kỹ năng vận sức và có thể bị ngắt bởi các phép ngăn tung chiêu.
Dùng Quả Cầu Tốc Độ hủy Thế Thủ và khiến nó bắt đầu hồi chiêu.

Thế Thủ

W
Thời gian hồi: 6
Rammus thu người vào thế thủ trong 6 giây, tăng Giáp lên 30 cộng 60/70/80/90/100% (10% armor) và Kháng Phép lên 30/35/40/45/50% ({{ f2 }}) nhưng bị chậm đi 30%.

Trong thời gian này, Vỏ Gai gây 150% sát thương và gây cùng lượng sát thương lên kẻ địch đánh thường vào Rammus.

Có thể tái kích hoạt để kết thúc hiệu ứng trước và Thế Thủ bắt đầu hồi chiêu.
Dùng Thế Thủ sẽ hủy Quả Cầu Tốc Độ và khiến nó phải hồi lại.

Khiêu Khích Điên Cuồng

E
Thời gian hồi: 12
Rammus khiêu khích tướng địch hoặc quái rừng trong 1.25/1.5/1.75/2/2.25 giây và nhận 20/25/30/35/40% Tốc độ Đánh trong cùng thời gian.

Khi bất kỳ kỹ năng nào khác của Rammus đang kích hoạt, Tốc độ Đánh cộng thêm của Khiêu Khích Điên Cuồng được làm mới.

Động Đất

R
Thời gian hồi: 100 / 80 / 60
Rung chuyển mặt đất trong {{ duration }} giây, gây {{ damagecalc }} sát thương phép lên kẻ địch gần đó và làm chậm chúng đi {{ slowperstack*100 }}% trong {{ slowduration }} giây, cộng dồn tới {{ numberofpulses }} lần.

Động Đất gây {{ turretdamagemodifier*100 }}% sát thương lên trụ.
Cách khắc chế Rammus

  • Lưu ý xem khi nào thì Thế Thủ kết thúc. Rammus có các chỉ số thấp hơn những tướng đỡ đòn thông thường khi hết chiêu.
  • Rammus hay tập trung lên Giáp, khiến nó dễ bị tổn thương trước sát thương phép khi không có Thế Thủ.